1. دریچه مشبک چهارگوش سقفی
  2. دریچه مشبک چهارگوش دیواری
  3. دریچه مشبک چهار گوش تایلی
  4. دریچه مشبک چهارگوش تایلی مرکب با فریم
  5. دریچه مشبک چهارگوش تایلی مرکب بدون فریم
  6. دریچه مشبک چهارگوش یکطرفه
  7. دریچه مشبک چهارگوش دوطرفه
  8. دریچه مشبک چهارگوش سه طرفه
  9. دریچه مشبک چهارگوش چهار طرفه